Khosrow Hassanzadeh

چادر

خسرو حسن زاده از مهم ترین هنرمندان نسلي است که در دو دهه اخیر به ثمر رسیدهاند و حاصل دادهاند او نیز مانند هر هنرمند معتبر ديگري به تماشا و بازگو کردن و انتقال معناي جهاني نشسته است که در ترکیب با جهان بيني و تجربه ورزي شخصي اوست که معنايي هنرمندانه به خود مي تواند در انتها داوری او را از «هستي» و نسبت و وضعیت خود را در تقابل و یا همراهي با آن شکل دهد.

جهان خسرو حسن زاده از حوزه هاي ملي و محلي خود تغذيه مي کند کند که در اما جهاني ميشود و او نه تنها از این محلي بودن ا با و گريزي ندارد که آن را دستمایه ی مهر و شفقت و غیظ و گستاخي وانكاري مي نقاشي هاي وسيع او با شدیدترین و مستقیم ترین وجهي جهان اعتنا طرف و ناظر را به چالش و رویارویی فرا مي خواند.

دوره هاي به ظاهر گوناگون نقاشي هاي خسروحسن زاده پیوسته و مکرر گرداگرد موضوعي محوري تهيه ميشوند که خبري نيست جز صورت بخشیدن به اسطوره هاي فراموش شده و بازسازي اسطوره هايي که از پرتو عطوفت و بازشناسی و به جا آوري زمانه به دور افتاده اند؛ از همین نوع و نمونه اند شهیدان در کفن پیچیده و مادران باوقار و زنان تنها مانده و زنان کشته شده و خانواده هاي ساده و محترمي که در سوء تفاهمي شوم و شگفت انگیز منزلت اصلي خود را از دست داده اند و معنای راستینشان جابه جا شده است.

شاید عمده ترین وجه نقاشي هاي خسرو حسن زاده در بازسازي جايگاه هاي از دست رفته اي است که در ابعادی عظیم و گسترده حقانیتشان به وضوح و صراحت به چشم کشیده میشود و او در مخاطبه اي مستقيم و تحمیل کننده راستی و حقانیت را تحمیل کند. مجموع عه آثار «چادر» مثال خوبی است بر این معنا که در ابتدای هزاره حاضر و در اوج شیفتگی غرب به این موضوع خلق شده است چادر در قرنهای گذشته همواره نماد اسرار آمیز بودن زن شرقی بوده و اینک از سوی غرب به مثابه عقب ماندگی خاورمیانه و مظهر ظلم و اجحاف در مورد زنانش عنوان می شود. حسن زاده قصد دارد با مجموعه «چادر چشم انداز زیبا و قاطعی از چادر ارائه دهد و بدینوسیله تصوير مخدوش وكج معوج غرب از این عنصر زنانگی در شرق را در هم .بشکند چادرهای حسن زاده بر خلاف چادرهای سنتی مشکی همگی سرشار از رنگ و نقش و نگارند و با نگاهی ظریف و مدگرایانه. مدلهای نقاشیهای او در این ،مجموعه همسرش اشرف و سایر اعضای خانواده و دوستانش.اند نقش و نگار چادرها طرحهای رنگارنگ کاغذ دیواری خانه پدری نقاش هستند که به ظرافت یادآور محدودیت نقش زن در کارهای خانه است بدین ترتیب مجموعه «چادر» اشاره به تصویر غرب از زن اسرار آمیز وسلطه پذیر مسلمان میکند در عین حال این تصویر را ملعبه خود می سازد.

ذات نیرومند و بي مماشات این هنرمند دیگر نه چندان جوان در مدتي نه چندان دراز ظهور هنرمندي از تبار هنرمندان ناآرام و سیار و سخت کوش را بشارت داده که راه درازي را از خاستگاه ساده و بي پيرايه اش تا به معتبرترين مراكز هنري جهان به سرعت پیموده است و بي فروتني و یا افاده هاي رسم ،روز توانسته حاصل معنا و پیامی باشد که روزگار ما کوشیده بود تا چشم بر آن ببندد و در حصار تعریف هاي مشخص و صريح و آسوده کننده ای که جهان را به قطبهاي متضاد و معین گروه بندي و کنند و امن وامان و برحق مي،مانند محصور و منزوي شود و تقسيم مي محصور و منزوي کند.

از این روست که – در هر جايي که باشي نقاشي هاي خسرو حسن زاده را نمي تواني نبيني از بس که بزرگاند و هیبت دارند و نمی تواند نادیده از جوارشان بگذري و پیش از تماشا و پس از تماشاي آنها هماني مانده که بودي چيزي در ذهن و در درون مخاطب حتما شفقتي که با فریاد ابراز مي شود در گوش جان آدم ها می ماند و همراه مي شود.