Khosrow Hassanzadeh

پروژه ها

دسته بندی

نقاشی‌های قدیمی

مشاهده
دسته بندی

یادداشت‌های جنگ

مشاهده
دسته بندی

عاشورا

مشاهده
دسته بندی

چادر

مشاهده
دسته بندی

فاحشه

مشاهده
دسته بندی

پهلوان

مشاهذه
دسته بندی

تروریست

مشاهده
دسته بندی

بچه محل رفیق باز

مشاهده
دسته بندی

و سفارش پذیرفته می‌شود

مشاهده
دسته بندی

یا علی مدد

مشاهده
دسته بندی

هفت خوان

مشاهده
دسته بندی

برهنه

مشاهده
دسته بندی

وارهول نجاتم داد

مشاهده
دسته بندی

بازگشت رضا موتوری

مشاهده
دسته بندی

خنیاگر

مشاهده